هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام محمدی 
شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه| کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | حاج جواد خراسانی

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد| کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

سنگین | حاج جواد خراسانی

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور| حاج جواد خراسانی

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395 

دریافت

پایانی| کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم امام محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
هیئت محبان


هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه| کربلایی سید جواد عرب 

شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی سید جواد عرب 

شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی سید جواد عرب 

شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی سید جواد عرب 

شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395 

دریافت

روضه| کربلایی مهدی کامیاب 

شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور| کربلایی سید جواد عرب 

شب عاشورا محرم الحرام 1438 / 1395 

دریافت
هیئت محبانهیئت محبان

با عرض پوزش به دلیل نقص فنی فایل های صوتی شب تاسوعا منتشر نمیشود ...

هیئت محبان

هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب هشتم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه| کربلایی سید جواد عرب 

شب هشتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی سید جواد عرب 

شب هشتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی حسین فتح الهی

شب هشتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی حسین فتح الهی

شب هشتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | حاج جواد خراسانی

شب هشتم شم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | حاج جواد خراسانی

شب هشتم شم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | حاج جواد خراسانی

شب هشتم شم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
هیئت محبان


هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه | کربلایی سید جواد عرب 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی سید جواد عرب 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی میثم خداوردیلو 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی میثم خداوردیلو 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

سنگین | کربلایی سید جواد عرب 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی مهدی کامیاب 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی مهدی کامیاب  

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

پایانی| کربلایی سید جواد عرب 

شب هفتم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
هیئت محبان
ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه | کربلایی سید جواد عرب 

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی سید جواد عرب 

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی سید جواد عرب 

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی مهران محمدی 

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | حاج جواد خراسانی

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی سید جواد عرب 

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | حاج جواد خراسانی

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

پایانی | کربلایی سید جواد عرب 

شب ششم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
هیئت محبان


ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب پنمج محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه | کربلایی سید جواد عرب 

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی سید جواد عرب 

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | حاج جواد خراسانی

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | حاج جواد خراسانی 

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی سید جواد عرب 

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی سید جواد عرب 

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

پایانی | کربلایی سید جواد عرب 

شب پنجم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
هیئت محبان
-


ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه | کربلایی سید جواد عرب 

شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه| کربلایی سید جواد عرب 

شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
واحد | کربلایی حسین فتح الهی
شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت
واحد | کربلایی امیر حسین تفکری
شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

شور | کربلایی سید جواد عرب 

شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
شور | کربلایی حسین فتح الهی
شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت
شور | کربلایی حسین فتح الهی
شب چهارم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت
هیئت محبان


ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان
سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم 
شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

روضه | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

سرود | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی میثم خداوردیلو
شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
واحد | کربلایی میثم خداوردیلو
شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395
دریافت

سنگین | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

پایانی | کربلایی سید جواد عرب 

شب سوم محرم الحرام 1438 / 1395 

دریافت
هیئت محبان
ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان

سخنرانی | حجت الاسلام مظلوم
شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

روضه | کربلایی سید جواد عرب 

شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

زمینه| کربلایی سید جواد عرب 

شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

واحد | کربلایی امیر حسین تفکری

شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

تک | کربلایی حسین فتح الهی

شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

شور| کربلایی سید جواد عرب 

شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت

پایانی| کربلایی سید جواد عرب 

شب دوم محرم الحرام 1438 / 1395

دریافت
هیئت محبان
ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان
ادامه تصاویر در کانال تلگرام هیئت 

https://telegram.me/bokae_ir

هیئت محبان
هیئت محبان
هیئت محبان

https://telegram.me/bokae_ir

مارو همراهی کنید ...

+آخرین اخبار

+صوت

+تصویر ...

هیئت محبان
هیئت محبان

توفیقی بود که یه براتی از زینبیه داشتیم
 پرچم گنبد بی بی زینب (سلام الله علیها)
منقش به نام علمدار کربلا
الحمدالله . . .

هیئت محبان.

برای دیدن تصاویر بیشتر به کانال تلگرام مراجعه بفرمایید

هیئت محبان

هیئت محبانهیئت محبان
هیئت محبان

هیئت محبان
هیئت محبانهیئت محبان


هیئت محبانهیئت محبان